Privatlivspolitik

                                                         

Firmaet Psykolog Lea Linnet er dataansvarlig, og jeg sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Jeg har denne side med privatlivspolitik, for at fortælle dig, hvordan jeg behandler dine data.

Jeg har tavshedspligt ift. det, som du fortæller under samtalerne. Men det er lovpligtigt, at jeg noterer og opbevarer oplysninger om dig, og det som vi taler sammen om, jævnfør Psykologloven, som gælder for autoriserede psykologer under tilsyn af Psykolognævnet

HVILKE OPLYSNINGER JOURNALISERER JEG

Almindelige persondata og CPR-nummer.

Følsomme data (din nuværende problematik, varighed, din vurdering af alvorsgraden, udløsende faktorer, tidligere behandling, diagnoser, indlæggelser, tidligere traumer, fysiske og arvelige sygdomme, selvskadende adfærd, selvmordstanker og evt. selvmordsforsøg).Ligeledes data om evt. medicin og evt. alkohol forbrug, din uddannelse og arbejdssituation. Din opvækst- og familiesituation samt dit sociale netværk, interesser og trivsel i livet aktuelt.

Udover de data som jeg selv noterer om dig, kan jeg også modtage oplysninger om dig fra din læge og måske også fra din sundhedsforsikring. I fald sådanne findes bliver du orienteret herom ved den første konsultation. Ligesom du der bliver gjort opmærksom på min privatlivs- og databehandlingspolitik.

Oplysningerne jeg noterer og gemmer anvendes til brug for behandling og de administrative funktioner, der er forbundet hermed. Jeg kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål, fx at du har en forsikring, der betaler for forløbet af en specifik henvisningsårsag. Jeg indsamler, behandler og opbevarer således kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål Jeg har pligt til at opbevare dine helbredsmæssige og andre følsomme oplysninger sikkert og fortroligt.

HVOR LÆNGE OPBEVARER JEG DINE OPLYSNINGER

Din journal opbevares i det tidsrum der er fastlagt via Psykologloven. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen. Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares kun så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring. Jeg sletter dine persondata straks de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til min indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

Når Jeg beder dig om at stille dine persondata til rådighed for en 3. part, oplyser jeg dig om, hvilke data jeg behandler om dig og til hvilket formål og vi taler sammen om, hvad der kan skrives. Det kan fx ske i forbindelse med at kommunen beder om en status attest samt en afsluttende evaluering til egen læge eller forsikringsselskab. Videregivelse af helbredsoplysninger og andre personfølsomme oplysninger må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge eller din forsikring.

Hvis der er alvorlig risiko for alvorlig skade på dig selv eller andre, har psykologer lovgivningsmæssig oplysningspligt for at forebygge skaden, jf. Sundhedsloven § 41. Ligeledes hvis der er alvorlig mistanke om at et ung eller et barns trivsel og udvikling trues, så har psykologer også en underretningspligt, der ophæver klient tavshedspligten jf. Servicelovens § 153 og § 154.  

De oplysninger, som jeg har registreret om dig til brug for afregningsformål, udveksles kun med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne og for revision. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af et forsikringsselskab, vil jeg altså videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale. Der videregives kun de oplysninger, som har betydning for behandling af afregningen.

Jeg indhenter dit samtykke inden jeg behandler dine persondata samt oplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre jeg har et lovligt grundlag for at indhente dem. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til mig og trække det tilbage.

DINE RETTIGHEDER IFM. OPLYSNINGERNE

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, som jeg har registeret om dig, ved at kontakte mig. Jeg må ikke slette eller rette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen kan du bede om, at der laves en tilføjelse. For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at overføre disse data til en anden psykolog. De vil i så fald blive sendt i papirform pr. anbefalet post.

I nogle tilfælde vil jeg have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Du kan også kontakte mig, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Hvis du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger jeg om betingelserne herfor er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

LOVGIVNING OG EVT. KLAGE

Jeg overholder gældende lovgivning, herunder EU´s persondataforordning, Psykologloven med tilhørende bekendtgørelser, Sundhedsloven, Serviceloven, Straffeloven, Bogføringsloven og evt. anden relevant lovgivning.

Klage over behandlingen af dine personoplysninger indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

JEG KONTROLLERER, OPDATERER OG BESKYTTER DINE DATA

Jeg kontrollerer og tilstræber at de persondata, som jeg behandler om dig er korrekte og at opdatere dine persondata løbende. Dette sker f.eks. når lægehenviste klienter registrerer deres ankomst med det gule sygesikringsbevis. Du bedes endvidere selv gøre opmærksom på, hvis der er ændringer i dine data undervejs i forløbet.

Jeg har databehandlingsaftaler med relevante samarbejdspartnere, der beskytter dine persondata mod at blive ændrede eller gå tabt og mod uautoriseret offentliggørelse.

Cookiepolitik:
Hvad er cookies?
En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer el. tilsvarende
for at kunne genkende den. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores
cookies, og de kan ikke indeholde virus.

Sådan sletter eller blokerer du for cookies
http://minecookies.org/cookiehandtering

Formål med cookies på vores website:
Teknisk funktionalitet
Google kort funktion

Sitet anvender cookies fra følgende tredje part, der har adgang til de
pågældende cookies: Google Maps.